Informace o tvůrcích | Nápověda  
 

 

 Úvod

 Autoři

 Literární ceny

 Přehled vývoje

 Bibliografie

 Vyhledávání


Booklet z CD-ROMu
Úvod
 
 
 

Předkládaný slovník je určen zejména studentům humanitních i dalších oborů vysokých škol a vysokoškolským pedagogům, dále učitelům i žákům základních a středních odborných škol a gymnázií, knihovníkům, vědeckým pracovníkům akademických ústavů, pracovníkům kulturních institucí, překladatelům a dalším zájemcům. Koncipovali jsme jej tak, aby podal co nejúplnější a nejobjektivnější obraz vývoje literatury pro děti a mládež v Evropě a Spojených státech severoamerických, zahrnuli jsme do něj rovněž některé další mimoevropské autory, jejichž tvorba je natolik významná, že jsme ji nemohli opominout.

Do slovníku jsme zařadili autory intencionální i neintencionální literatury. Pokusili jsme se pojednat o životě a díle jednotlivých autorů komplexně, tj. uvedli jsme základní a podstatné životopisné informace jak o jejich tvůrčím vývoji, tak také o jejich díle. V žádné případě jsme však neusilovali o vyčerpávající výklad. Jde pouze o výběrovou faktografii, přičemž rozsah hesla ani počet uvedených děl nijak neoznačuje význam literárního tvůrce.

Do slovníku jsme také zahrnuli sběratele a vydavatele lidové slovesné tvorby (lidových písní, pohádek, bájí, legend, přísloví, pořekadel aj.), neboť lidová slovesnost se stala již tradiční součástí četby dětí a mládeže a pro mnohé literární tvůrce byla a dodnes je nevyčerpatelným inspiračním zdrojem  námětů, tvůrčích postupů, stylistických a jazykových prostředků. Ve výběru jsme zařadili do slovníku rovněž některé významné literární vědce, autory  národních literárních dějin nebo dějin  literatury pro děti a mládež a některé překladatele, kteří výrazně přispěli k propagaci české (i slovenské) literatury v zahraničí.

Součástí slovníku jsou také stručné přehledy o historickém vývoji jednotlivých národních  literatur pro děti a mládež. Nejde o vyčerpávající  výklad jejich historického vývoje, ani o  stručné dějiny  příslušné národní  literatury. Chtěli jsme především upozornit na některá klíčová vývojová období, na některá pozoruhodná literární díla a na některé významné tvůrčí osobnosti.

Domníváme se, že pro uživatele slovníku budou užitečné rovněž informace (nikoli však vyčerpávající) o nejdůležitějších národních cenách, které jsou udělovány  zpravidla každoročně za dětskou literaturu, i názvy  hlavních  literárních časopisů a listů zabývajících se literaturou pro děti a mládež, které  v minulosti vycházely, nebo dosud v jednotlivých zemích vycházejí. Mohli jsme tak však učinit pouze ve velmi omezeném výběru, neboť by se tím rozsah slovníku značně zvětšil. Součástí lexikonu je také přehled základní odborné literatury.

Slovník vznikl za finanční podpory MŠMT v rámci řešení projektu Podpora a rozvoj výuky světové literatury pro děti a mládež v pregraduálním a celoživotním vzdělávání učitelů.

    
Vlasta Řeřichová
Ivan Dorovský