spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
Věda a výzkum PDF Tisk Email

veda
Vědecko-pedagogické zaměření katedry 

Pracovníci katedry jsou zapojeni do řešení vědeckovýzkumných úkolů, především
v oborech didaktiky českého jazyka a literatury, jazykovědy a literární vědy a historie.

Katedra se podílí na realizaci doktorandského studia oboru Pedagogika se zaměřením na český jazyka, který garantuje katedra pedagogiky s  celoškolskou   působností (titul Ph.D.), a dále na realizaci doktorandského studijního programu garantovanou Pedagogickou fakultou UP v Olomouci (titul PhDr.).

Novočeské lexikologii věnuje pozornost PhDr. Helena Jodasová, Ph.D. Studiu syntaxe českého jazyka věnují své badatelské  úsilí   PhDr. et Dr.  Květoslava Musilová  a  PhDr. Marie Zouharová, Ph.D. V centru vědeckého zájmu doc. PhDr. Mileny Krobotové, CSc.,  je novočeská morfologie, stylistika a kultura mluveného projevu.  Ph.D.  Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D. se zabývá studium současného českého jazyka, zvláště pak jazyka žurnalistiky. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. se věnuje problematice využití informačních technologií ve výuce českého jazyka, novým médiím a kyberkultuře. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., se zabývá česko-slovenskými jazykovými i mimojazykovými vztahy, využitím ICT v práci učitele, moderními trendy v elektronické komunikaci a e-learningovým vzděláváním na všech úrovních.

Na studium  starší české  literatury  se  specializuje  především Dr. Igor Fic, který zároveň přednáší  i literaturu 20. století a působí jako literární kritik.  Literatuře 20. století se věnuje také Mgr. Kateřina Nogolová. Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D., věnuje pozornost literatuře 20. století. Širokým okruhem studia  literatury  pro  děti  a  mládež, čtenářskými zájmy a literaturou   v čítankách základních škol se zabývá doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. se zabývá teorií literatury a teorií vyučování literatury. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. se věnuje didaktice literární výchovy a interpretaci textů světové literatury 19. a 20. století.

Didaktice jazykové výchovy a verbální komunikace se věnuje Mgr. Milan Polák, Ph.D., didaktikou literární výchovy se zabývá Mgr. Blanka Rozehnalová. Didaktika jazyka na 1. stupni ZŠ je předmětem zájmu Mgr. Jany Bartoňové.

V uvedených oborech většina členů publikovala odborné studie, monografie či o nich přednášela na četných domácích či zahraničních konferencích a seminářích.

Katedra zajišťuje též kvalifikační zkoušky z českého jazyka pro příslušníky jiných národností, kteří usilují o působení v českých školách, úřadech a na místech, kde je plynulá znalost českého jazyka nezbytná.

 

 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.