spacer
advertisement.png, 0 kB
spacer
spacer
 
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Kamil Kopecký   
Sobota, 10 Duben 2010 06:07


studijni materialy

*1977

Vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace
Vedoucí projektu E-Bezpečí

Garant modulu: Bezpečný internet Metodického portálu RVP (VUP Praha)

Výuka:  Jazykový proseminář, Fonetika a fonologie, E-learning pro učitele, Moderní trendy v elektronické komunikaci

Absolvent magisterského studijního programu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (učitelství pro 2. stupeň ZŠ – český jazyk, občanská výchova – Mgr., 2000) doktorského studijního programu Pedagogika (Ph.D., 2005). Zabývá se využitím moderních informačních  komunikačních technologií ve vzdělávání, rizikovým chováním ve virtuálních prostředích (kyberšikana, kybergrooming, sexting, sociální sítě), e-learningem a blended learningem, e-learningovou standardizací, využitím alternativních metod ve vzdělávání, rozvojem distančního vzdělávání s podporou e-learningu, riziky internetové komunikace apod. Úzce spolupracuje s množstvím pedagogických center, základních i středních škol. Spolupracuje mimo jiné s evropským e-learningovým portálem www.elearningeuropa.info. Pracuje jako lektor MŠMT v rámci vládního programu Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) - modul P - ICT v ČJL. Je členem vědeckého výboru SIIN - Safer Internet Institute (www.siin.cz). Je členem České pedagogické společnosti a Etického fóra ČR. Oponent FRVŠ (programy A, F, G). Expert bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací (IS BVaVaI) MV ČR.

Certifikace v oblastech DVPV
• Kurz distančního minima (Centrum distančního vzdělávání, Univerzita Palackého
v Olomouci)
• Tutor a autor v DiV (Net-University s.r.o., DVPV MŠMT)
• Management e-learningu (Net-University s.r.o.)
• Tutor distančního vzdělávání a e-learningu (Národní centrum distančního vzdělávání, Praha, probíhající)
• Lektor ICT v ČJL v modulu P (CIV Západočeská univerzita, Plzeň)
• Lektor modulu P: E-learning - využití počítačových sítí ve výuce (Pedagogická fakulta UK, Praha)
• Lektor kurzů počítačové gramotnosti (Net-University s.r.o., DVPV MŠMT)

 

Publikace

 

Záznamy v databázi RIV zde 

 

 

Aktivity

 

28.-30. 11.2001 IX. kolokvium mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves, SR, SAV, FF PU, JULS SAV)
22.-24.11.2001 Konference Čeština-jazyk slovanský (Ostrava, ČR, PdF OU)
15.-16.5.2001 2. Setkání mladých jazykovědců (Olomouc, ČR, FF UP)
22.-24.11.2000 X.Kolokvium mladých jazykovědců (Modra-Piesok, SR, JULS SAV)
4.-5.12.2002 XI.Kolokvium mladých jazykovědců (Modra-Piesok, SR, JULS SAV)
březen 2003 Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole (Olomouc, PdF UP)
11.-12.2.2004 Online a e-learning. Konference. Technická Univerzita Bratislava, SR
26. 10. 2004 10 let české univerzitní slovakistiky Kabinet slovakistiky při ÚSVS na FF UK v Praze ve spolupráci se Slovenským institutem (mezinárodní konference)
10. 11. 2004 4. ročník soutěže eLearning a 5. ročník odborného semináře eLearning 2004 (Univerzita Hradec Králové)
28. 4. 2005 Alternativní metody výuky (konference), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
8.4. 2005 Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL, Pedagogická fakulta UP. 
10. 11. 2005 Konference Čeština jazyk slovanský, PdF OU. 
1. - 2. 2. 2006 Konference SCO 2006. Masarykova univerzita Brno. Aktivní výstup, recenzovaná přednáška.  
květen 2006  Slovenština a česká škola (zvaná přednáška) - Slovenský inštitut v Praze
2006 Kurz pro autory distančních textů - NCDiV CSVS
3. - 4. 11. 2006 Silesian Moodle Moot - Digitální dialog v globální vzdělávací síti aneb eLearning neznamená "pověsit" obsah na web + odborný seminápř 5. ročníku VirtUniv, na téma "Moderní trendy v eKomunikaci" - zvaná přednáška
4. 4. 2008 Konference projektu Tvorba e-learningových distančních opor (EDO) 
15. 12. 2008 Aktivní účast na mezinárodni konferenci: Content Rating and Mobile Internet Safety, Praha. 


7. 11. 2009 Konference SaferInternet - Mobilní komunikace, sociální sítě a bezpečnost dítěte.

7. 4. 2010Konference projektu Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích

8. 4. 2010

Konference E-Bezpečí - Rizikové chování v kyberprostoru (Olomouc)

17. 6. 2010

Konference Prevence internetové kriminality - a dětské oběti v ČR (Praha)

23. 9. 2010

Konference Prevence internetové kriminality - podněty pro praxi (Praha) - aktivní vystoupení

 

13. - 14. 10. 2011

Dětská kybernetická kriminalita a sociální sítě (Jihlava) - 

aktivní vystoupení

 

 

 Bakalářské a diplomové práce

Probíhající:

Přehled prací zde.


Úspěšně obhájené práce:
Cyberstalking jako nebezpečný komunikační jev (Jan Bartoněk)
Jazyk moderní synchronní e-komunikace (chat, ICQ, mIRC, Skype) (Alena Bojková)

Jazyk reality-show (Lucie Mahlová)
Mediální výchova (Tereza Červenclová)
Využití ICT na malotřídních školách (Markéta Hudáková)
Bulvární vs. seriózní časopisy pro mládež - komparace (Petra Hutáková)
Lexikální zásoba mládeže se zaměřením na neologismy cizího původu (Dagmar Pernicová).
Škola za školou a další e-learningové vzdělávací projekty pro učitele a žáky ZŠ (Lenka Bichlerová)
Slovenština v současném jazykovém portfoliu českých žáků
Jazyk současných e-médií se zaměřením na média dostupná české mládeži (Mirka Štopplová)
Slovní zásoba české mládeže se zaměřením na slova přejatá (Kateřina Jechová)
Jazyk moderní asynchronní e-komunikace - u žáků 2. stupně ZŠ (SMS, chat, ICQ,) (Hana Stratilová)
Výukové CD-ROMy pro žáky ZŠ (Anna Bernkopfová)
Evropský e-learning zaměřený na výuku mateřského jazyka (Jan Křoustek)
Vliv reklamy na českou mládež v komparaci více publikačních platforem (Milena Polášková)
Specifika jazyka učitelů tělesné výchovy (Kateřina Kantová)
Bulvární portál SUPER.CZ a jeho vliv na žáky 2. stupně ZŠ (Simona Mikulicova)
Gender studies (Pavlína Cibulková)
Kyberšikana a další nebezpečné jevy spojené s IT komunikací (Zuzana Kopecká)

Reklama a její specifika (Nikol Fusová)
Vliv médií na agresivitu dětí (Pavla Sekničková)
Analýza mluvního projevu moderátora J. Krause (Petra Duchečková)
 

On-line hry

Fonetika a fonologie (http://cestina.upol.cz/kopecky/game1/)
Pravopis velkých písmen (http://cestina.upol.cz/kopecky/game2/)
Psaní U-Ú-Ů (http://cestina.upol.cz/kopecky/game3/)

Internetový výzkum

http://cesky-jazyk.upol.cz/slovenstina/ - portál o aplikaci slovenštiny do výuky ZŠ 

 

 

Redakční činnost

Šéfredaktor portálu E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz)
E-Bezpečí je portál grantového projektu zaměřenou na prevenci patologických jevů spojených s IT.
Editor sborníku KČJL PdF UP - Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na ZŠ (2002)
Editor více než 20 publikací.

 

Granty

Podpora výzkumu pasivního bilingvismu slovenštiny na úrovni ZŠ
(interní grant PdF 2002)

Internetový portál, zaměřený na problematiku výuky ČJ na úrovni VŠ
(MŠMT 2002) http://cesky-jazyk.upol.cz 

Rozvoj internetového portálu pro ČJ
(MŠMT 2003)

2005
Slovenčina a súčasná česká škola (hlavní řešitel)
Slovensko-český klub a Úřad vlády Slovenskej republiky, Generální sekretariát pre zahraničných Slovákov v Bratislava, kód grantu 6/CZ/2005

2006
Národní plán výuky cizích jazyků - podpora slovenštiny P81 (Výzkumný ústav pedagogický) - koordinátor pracovního týmu

2006
Tvorba e-learningových distančních opor (ESF OPRZL 3.2, UP Olomouc, ZČU Plzeň, UTB Zlín) - spoluřešitel, vedoucí pracovního týmu


2006
E-learningem k vyšší prosperitě. ESF OP RLZ. 3.3.3 (spoluřešitel). Hl. řešitel: Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov

2006
Rozvoj internetového portálu CESTINA.UPOL.CZ se zaměřením na zvýšení atraktivnosti  studia českého jazyka na PdF UP (s vazbou na potenciální uchazeče o studium). IGS Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého

2008-2009
GAČR 406/08/P106 Hlavní řešitel Doba řesení (roky): 2
Název: Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy

2008
Expertní práce na projektu ESF OPRLZ – Opatření 3.2. Podpora terciárního vzdělávání „Zvýšení úrovně vzdělávání v matematice ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupen základní školy“, vedeným pod registračním číslem CZ.04.1.03/3.2.15.3/0434.

2009
Podpora projektu E-Bezpečí zaměřeného na oblast prevence patologických jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, Magistrát města Olomouce. Hlavní řešitel.

Bezpečný internet - preventivní program pro základní školy města Lipník nad Bečvou. Lipník nad Bečvou a Olomoucký kraj. 2009 (vedoucí lektorského týmu, spoluřešitel).

Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích (2009-2012). OP VK. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/08.0018

2010
Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy (2010-2012) CZ.1.07/1.3.13/02.0040 (koordinátor, hlavní řešitel)

Multimedializace předmětu Fonetika a fonologie jako nástroj pro jeho inovaci a popularizaci (675, F5D). FRVS, 2010 (hlavní řešitel)

E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. MŠMT. Číslo projektu: 0024/PRV/PK/2010. 2010-2012 (hlavní řešitel)

E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence. Statutární město Olomouc, program prevence kriminality. 2010 (hlavní řešitel)

Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc, Městský program prevence kriminality. 2010 (hlavní řešitel)

2011

E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele 2. etapa. Donátor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Program: Prevence rizikového chování. Číslo projektu: 0002/PRV/PK/2011. Hlavní řešitel: Kamil Kopecký. Doba řešení: 2011

E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace. Donátor: ESF OP VK individuální, MŠMT. Program: Partnerství a sítě. Koordinátor, hlavní řešitel: Kamil Kopecký a tým Centra PRVoK. Doba řešení: 2011 - 2014

E-Bezpečí pro Olomouc 2011. Donátor: Statutární město Olomouc a Ministerstvo vnitra ČR. Program: Prevence kriminality. Hlavní řešitel: Kamil Kopecký a tým Centra PRVoK. Doba řešení: 2011

E-Bezpečí pro Ostravu 2011. Donátor: Statutární město Ostrava a Ministerstvo vnitra ČR. Program: Prevence kriminality. Hlavní řešitel: Kamil Kopecký a tým Centra PRVoK. Doba řešení: 2011

Online poradna Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu. Donátor: Statutární město Olomouc. Program: Prevence kriminality. Hlavní řešitel: Kamil Kopecký a tým Centra PRVoK. Doba řešení: 2011

Inovace studijního předmětu Primární pedagogika 2 ( Didaktika primární školy) o aspekty nebezpečí virtuální komunikace na internetu (kyberšikana, sexting, hoax, kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě). Donátor:  FR VŠ. Hlavní řešitel: Jana Bartoňová. Spoluřešitel: Kamil Kopecký. 2011 

2012

 

E-Bezpečí pro Olomouc  2012- edukace, prevence, intervence. Statutární město Olomouc, program prevence kriminality. 2012 (hlavní řešitel)

E-Bezpečí pro Ostravu 2012. Statutární město Ostrava, program prevence kriminality. 2011 (hlavní řešitel)

 

E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (3. etapa) Donátor: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Číslo projektu: 0002/PRV/PK/2011 (hlavní řešitel)

 

Online poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc, Městský program prevence kriminality. 2012 (hlavní řešitel) 

Přednášky

Více než 70 odborných přednášek na různých konferencích, jednáních apod.  

Rozhlasové pořady:

Policejní zápisník, ČRo Olomouc - téma Důvěra na internetu (2010)
Policejní zápisník, ČRo Olomouc - téma Sociální sítě (2010)
Policejní zápisník, ČRo Olomouc - téma Kybergrooming (2009)
Policejní zápisník, ČRo Olomouc - téma Kyberšikana (2009)
Přehled nebezpečných komunikačních jevů - ČRo Olomouc (2009)
Policejní zápisník, ČRo Olomouc - téma Kyberstalking a stalking (2009)
a další
Online zde.

Spolupráce s mimouniverzitními organizacemi


E-learningeuropa – Pau Education Barcelona (redakční činnost)
AISIS MŠMT (recenze distančních textů pro e-learning - posudky)
Ministerstvo vnitra ČR (odbor prevence kriminality)
Olomoucký kraj (odbor sociální věcí)
Statutární město Olomouc (program prevence kriminality)
Policie ČR
Národní centrum bezpečnějšího internetu
Výzkumný ústav pedagogický
Vodafone Czech (CRS)
Slovensko-český klub Praha (tvorba projektů a realizace grantů)  

Organizace mezinárodních mimofakultních konferencí, akcí a seminářů v rámci UP

2005
- Movement and Health 2005 (webmaster, ICT)
- EHSO (webmaster)
- Těloolomouc 2005 (head of ICT)
- České akademické hry 2005 (head of ICT)

2006
- European Conference of APA (webmaster, head of ICT)

2010
- Movement and Health 2010 (Head of IT, web) - http://mandh2010.upol.cz
- E-Bezpečí: Rizikové chování v kyberprostoru - http://konference.e-bezpeci.cz
Aktualizováno Čtvrtek, 02 Srpen 2012 18:11
 
spacer
pw_rightredhatApachePerlMySqlphpCPanleFantasticoJoomlapw_left
spacer
© 2019 Hana Marešová
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.